เกี่ยวกับเรา

ECO CORES VALUES
ค่านิยมองค์กร
ความปลอดภัยคือ มีความมุ่งมั่นที่จะดำ เนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยมิให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยต่อพนักงานผู้รับเหมา สาธารณชน และสิ่งแวดล้อม
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กรและสังคม
การสื่อสารเพื่อเกิดความไว้วางใจระหว่างกัน แล้วการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลระหว่างพนักงานก็จะเกิดขึ้นทำให้ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูล มีข้อมูลสำคัญเมื่อต้องตัดสินใจ
การเคารพซึ่งกันและกันคือ ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาค ปราศจากความแตกต่างในเชื้อชาติและศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจาเชื่อถือและไว้วางใจได้เสมอ
จิตสำนึกผู้ประกอบการให้ความสำคัญ และคำนึงถึงผลประโยชน์และความก้าวหน้า ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น