• อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์)

  • ECO Orient Energy (Thailand)

                                  

Hong Kong and China Gas Company Limited       ECO Environmental Investments Limited                      Department of Meneral Fuels(DMF)